ویکی

وینترفل (Winterfell)

وینترفل (Winterfell) قلعه اجدادی خاندان استارک است. این قلعه به عنوان پایتخت شمال در نظر گرفته می شود. وینترفل در…